۷- درپژوهشی با عنوان “معیارهای ارزش،ارزش درک شده ‌و وفاداری” که در صنعت توریست ومهمانداری انجام شده نمونه ای با حجم ۲۷۴ نفرازدانشجویان دودانشگاه والنسیا ومادرید در کشوراسپانیا وبا میانگین سنی۱۶/۲۳سال که درفصل بهاربه طور گروهی سفرمی کنندمورد بررسی قرارگرفته ‌و فرضیات مورد ‌نظر با مدل برابری ساختاری با استفاده ازنرم افزارلیزرل ۳/۸ انجام گرفت وروش مورد استفاده روش برآوردبیشترین احتمال در ماتریس واریانس-کوواریانس با داده های خام به عنوان ورودی بوده است.نهایتاً تاثیر ارزش درک شده بررفتار مصرف کننده،شناسایی گردید. نتایج وجود زنجیره کیفیت-ارزش-رضایت-وفاداری را تأیید می‌کند.مطالعه مذکور دوهدف را دنبال می کرد،ابتدا بررسی ابعاد ارزش مصرف کننده در زمینه توریست وترکیب آن با ورودیهای منفی ارزش.دوم کاوش در ارتباط بین ساختارادراکی مصرف کننده مثلاارزش درک شده،رضایت ‌و وفاداری.این دو هدف با بهره گرفتن از مدل لیزرل انجام شد. (Gallarza & saura,2006)

 

۸- در مطالعه ای به نام” توسعه وتدوین شاخص رضایت مشتری آن لاین :(شاخص آمریکایی رضایت مشتری)” مدل E-CSI به مدت یک ماه در بزرگترین خرده فروشی آن لاین تایوان (pchome online) در نمونه ای با حجم ۲۰۸ مشتری مورد بررسی قرارگرفته وجهت آزمون مدل تحقیق از روش PLS استفاده شده است. هدف این مطالعه معرفی یک شاخص برای مشتری آن لاین بود و ازشاخص رضایت مشتری امریکایی الهام گرفته شده است.،وچون خرید آن لاین یک تجربه متفاوت میان روش های خرید بود،یک شاخص جدیدبرای سنجش رضایت مشتری الکترونیک لازم می‌باشد.این مطالعه اولین گام به سمت یکپارچه کردن ادبیات رضایت با معرفی یک شاخص در زمینه خریدآن لاین است..نتایج نشان داد که نمره رضایت برای صنعت خرده فروشی آن لاین در ACSI نزدیک به متوسط است.این مدل با مطالعه ارتباط علی در مدل e-CSIونقشه مدیریت، به خرده فروشی این امکان رامی دهد که فاکتورهای خاص وموثر بررضایت مشتری را به خوبی درک کند.روش کمترین مجذورات برای تست مدل نظری جهت تعیین رتبه e-CSI مورد استفاده قرار گرفته شده است(Hsu,2007).

 

۹ – در پژوهشی با عنوان” مدل فازی شاخص رضایت مشتری در تجارت الکترونیک” که شاخص رضایت مشتری ( CSI )یک مفهوم مهم برای ارزیابی کیفیت خدمات در تجارت الکترونیک است . این شاخص امکان ارزیابی اعتبار عملیات تجارت الکترونیک از نقطه نظر مشتریان را فراهم می‌کند . همچنین یک مدل از CSI در تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از تکنیک‌های فازی وروشی برای محاسبه CSI ارائه می‌کند .این تحقیق اساس و مبنای تئوریک را برای کاهش ریسک تجارت الکترونیک، ارائه می‌کند . (liu et al.,2008)

 

۱۰– درتحقیقی با عنوان “رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان و عملکرد مالی” که داده های آن از کارکنان ، مشتریان و مدیران هتلهای سه و چهار ستاره جمع‌ آوری شد به بررسی ارتباط بین رضایت کارکنان و رضایت مشتری و آزمایش تأثیر هر دو بر عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفت، مدل برابری ساختاری ( SEM )با یک رویکرد دو مرحله ای برای آزمایش تجربی فرضیات و ارتباط بین ساختارها مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت یافته های این تحقیق پیشنهاد کرد که رضایت مشتری تأثیر معنی دار و مثبتی بر عملکرد مالی دارد و رضایت کارکنان تأثیر مثبت مستقیم بر عملکرد مالی نداشته ، در عوض ارتباط غیر مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی وجود دارد که با رضایت مشتری تعدیل می شود .در این تحقیق از چارچوب خدمات – سود – زنجیره به عنوان مبنای تئوریکال استفاده شد . بخصوص اینکه این مطالعه چهار ارتباط عمده را بررسی کرد :

 

۱ ) ارتباط مستقیم بین رضایت مشتری و عملکرد مالی

 

۲ ) ارتباط مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی

 

۳ ) ارتباط مستقیم بین رضایت مشتری و رضایت کارکنان

 

۴ ) ارتباط مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی

 

مطالعه فوق تعدیل نقش رضایت مشتری را بر ارتباط مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی ، آزمایش می‌کند (G.Chi &Gursoy,2009).

 

۱۱ – در پژوهشی با عنوان ” متدلوژی ایجاد مدل‌های رضایت مشتری برای توسعه محصولات جدید با بهره گرفتن از رویکرد عصبی – فازی ” دربین مصرف کنندگان کامپیوتر نوت بوک که درنمونه ای با حجم ۸۰نفر مورد بررسی قرار گرفت ،پنج ویژگی کیفیت،عملکرد،راحتی حمل،جذابیت وحس خوب مصرف کننده درمورد پنج مارک مختلف بررسی شدومشخص گردید که شانس موفقیت محصول جدید در بازار با رضایت مصرف کنندگان افزایش می‌یابد . در این تحقیق عنوان شد که درزمان تصمیم گیری برای ارائه محصول جدید یک تیم طراحی برای درک انتظارات مشتری از محصولات ،لازم است چراکه موفقیت محصولات شدیداًً بستگی به سطح رضایت مشتری دارد . همچنین یک متدلوژی جدید برای ایجاد مدل‌های رضایت مشتری با بهره گرفتن از رویکرد فازی – عصبی مد نظر قرار گرفته است . متدلوژی موردهدف در این تحقیق بر خلاف معیار رگرسیون آماری، برای تعیین اثر بخشی سنجیده شد( Kwong et al . , 2009 ).

 

۱۲- تحقیقی با عنوان”خوشحالی ‌در مقابل‌ عدم خوشحالی کارکنان خدمات در مواجهه خدمت”که در بین۶۰۰ نفر از اعضای پنل یک شرکت(۲۷۴ زن و۳۲۶ مرد) انجام شده است،این مطالعه به ارزیابی تاثیر هیجانات واحساسات کارکنان (یک جنبه از کیفیت عملکردی خدمات)بر رضایت مشتری تحت شرایط ‌و سطوح مختلفی از کیفیت تکنیکالی می پردازدوازیک رویکرد تجربی استفاده می‌کند. بروز احساسات(خوشحالی در مقابل عدم خوشحالی) وکیفیت تکنیکال خدمات(ضعیف در مقابل قوی)دستکاری شد.نتایج نشان می‌دهد که تاثیر عواطف کارکنان بررضایت مشتری به سطح تکنیکالی خدمات وابسته است.به عبارتی رضایت مشتری زمانی حاصل می شود که کیفیت تکنیکالی خدمات خوب است.‌و عنوان ترغیب مشتریان با یک حالت مثبت(لبخند)که بسیاری از شرکت‌های خدماتی انجام می‌دهند،دوای تمام دردها برای بهبود رضایت مشتری نیست(Soderlund & Rosengren,2010).

 

۱۳-در تحقیقی باعنوان “ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات وعدالت بر رضایت مشتری وحفظ تمایل به خدمات ارزش افزوده موبایل”که دربین استفاده کنندگان خدمات موبایل ‌در چین انجام شد نمونه ای با حجم ۱۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات کیفیت خدمات وعدالت بررضایت مشتری وحفظ تمایل به خدمات موبایل، بررسی وکیفیت خدمات ،عدالت ورضایت از چند بعد سنجیده شد.همچنین یک مدل تحقیقی بر مبنای این رویکرد چند بعدی تدوین گردید. نتایج نشان داد که سه بعد از کیفیت خدمات(کیفیت تعامل،کیفیت محیط وکیفیت خروجی)تاثیرات مثبت ومعنی داری بر رضایت اضافی دارد،در حالی که یک بعد از کیفیت(کیفیت تعامل) ،تاثیر مثبت و مهمی بر رضایت خاص مبادله دارد.طبق این مطالعه هر دو نوع رضایت(رضایت اضافی ورضایت خاص مبادله)تاثیر مثبت و معنی داری بر حفظ تمایلات دارد(zhao et al.,2011).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...