میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی نظرات مدیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت می باشند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر بوده و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد . ( همان منبع ، ص 128 ) .

لذا بررسی نمودن ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان مورد توجه جدی به ویژه قرار دادن آنانم فوقالعاده لازم و ضروری به نظر می رشد چرا که هر اندازه ای شخصیت و سبک های مدیریتی موثر باشند نتیجه کاراتر خواهد بود به دلایل زیر :

1 – آیا رشد و تکامل تمدن بشر و جهان امروز از یک سو از جانب دیگر اداره و موسسات و سیستم های پیچیده هر بخش چه در حوزه علوم چه در حوزه جامعه می تواند بدون داشتن یک مدیریت صحیح و آن هم داشتن شخصیت و سبک مدیریت معنا داشته باشد مسلما خیر .

2 – مسئله مدیریت و ویژگی های متفاوت شخصیتی و سبکهای مختلف آن باز می شود و جوانب هر چه سزیعتر و بیشتر روشن می گردد و در نتیجه باعث بارور شدن  دانش مدیریت خواهد شد . ( ایوانی ، 1374 ، 23 ) .

3 – بدون برنامه ریزی و استفاده از تجارب بدست آمده نمی توان از صاحب سبک شدن مدیری صحبت کرد سبک یا روش کار کردن یا روش عملکرد شخص مدیر در زمینه خویش محصول سالها تجربه و بهره گیری  از دانش و تجربه اندوخته شده است که روی هم انبار شده و ملاک کارایی او قرار خواهد گرفت . ( همان منبع ، ص 24 ) .

در یک نظام آموزشی سنجیده و عقلایی که مبتنی بر اهداف ، روش و برنامه مشخص عمل می کند ایفای وظایف و فعالیتهای آموزشی و رهبری آنها باید به افراد شایسته سپرده شود نظام های آموزشی به پی می برند که در شرایط پیچیده قادر نخواهند بود که پاسخ گویی مسولیت های فزاینده خویش باشند ( همان منبع ، ص 25) .

با توجه به مطالب مذکور این تحقیق ، عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سوال انجام می شود تا مشخص شود که آیا بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس رابطه وجود دارد؟

 

اهیمت و ضرورت پژوهش :

رشد و توسعه نظام های آموزشی یکی از وجوه مشخص عصرماست ، این امر به ویژه در چند دهه اخیر ، در کشورهالی جهان سوم به مسئله ای مهم مبدل شده است . از سویی تقاضا برای آموزش و پرورش رشد بی سابقه ای پیدا کرده است به طوری که افزایش تعدا دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ، تاسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید ، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر صورت گرفته است . از سویی دیگر ضرورت در تصمیم گیری و سیاست گذاری بهبود کیفی و ایجاد فرصت هایی برابر آموزشی برای همگان نقش خطیر مدیریت نظام آموزش را به وظیفه سنگین و پر مسئولیت مبدل ساخته است .( علاقه بند ، 1381 ، ص 15 ).

پیامد پاسخ گویی به تقاضای روز افزون آموزش و پرورش ، گسترش نظام آموزشی به صورت سازمانی عظیم و گسترده است که با تعداد کثیری دانش آموز سروکار دارد ، وظایف متعدد و متنوعی را انجام می دهد ، کارکنان فراوان با دانش و مهارتهای گوناگون را به خدمت می گیرد ، منابع مادی و مالی عظیم را مصرف می کند و روی هم رفته اثرات و نتایج دامنه داری ، با رمی آورد . گردش کار و فعالیت های چنین تشکیلاتی ، بدون تردید ، به برنامه ریزی آگاهانه و سازماندهی هوشمندانه  نیازمند است و نتیجه بخشی خدمات حساس و خطیر آن مستلزم رهبری و مدیریت اثر بخش است . پس اگر آموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و چون انسان موجودی پیچیده است از این رو نظام آموزشی و کار روزافزون آن به ایفای دشوار ترین و پرمسئولیت ترین وظایف اجتماعی اشتغال دارند ، در یک نظام آموزشی و رهبری آن ما باید به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سپرده شود . ( همان منبع ، ص 16) .

از آنجایی که امروزه مشکل بودن رضایت در بین برخی از مدیران شهرستان سرپل ذهاب یک مسئله ای اساسی  است و از آنجایی که معلمین در واقع تربیت کننده آینده سازمان این مرزو بوم هستند هر گونه نارضایتی در کار این عزیزان می تواند به تعلیم و تربیت دانش آموزان تاثیر منفی داشته باشد که این خود نه تنها می تواند مشکلات متعددی در آینده کشور به وجود آورد بلکه تا حدودی نیز می تواند در عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخیل باشد لذا اهمیت مسئله مورد نظر ایجاب می کند که تحقیقی در این مورد صورت گیرد که چگونه مدیران آموزشی با کارکنان زیر دست خود برخورد کنند تا موجبات رضایت شغلی را در آنها به وجود آورند و از آن جایی که موضوع رضایت شغلی معلمان موضوعی مهم و چالش برانگیز است که می تواند عامل موثری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوب شود

مضررات عدم اجرای این تحقیق : با توجه به مطالب نوشته شده نتیجه می گیریم که چگونگی مدیریت و رهبری مدیر است که می تواند باعث بهره وری بیشتر شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در سازمان به وجود آمده است ، لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیق و مطالعه در سبک های مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آن باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره می گردد .

 

اهداف پژوهش :

بیان هدف یا اهداف پژوهش یکی از قسمتهای مهم پژوهش است ، زیرا این قسمت از تحقیق مشخص می کند که تحقیق چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولا در جستجوی چه چیزی  است بدون نیاز هدف ، امکان ارزشیابی از کار محقق وجود ندارد و نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد و این امر بدون هدف امکان پذیر نیست . ( دلاور ، 1380، ص 64) .

هدف کلی : بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس

2 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت مشارکتی آنان در مدارس

3 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

4 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه آنان در مدارس

5 – بررسی رابطه بین ویژگی های فردی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

6 – بررسی رابطه بین ویژگی های علمی مدیران و سبک مدیریت تفویضی آنان در مدارس

7 – مقایسه سبک مدیریتی مدیران در مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه

8 – مقایسه ویژگی های فردی مدیران مدارس دخترانه مقطه راهنمایی و متوسطه

9 – مقایسه بین ویژگی های علمی مدیران در مدارس دخترانه مقطع راهنمایی و متوسطه

 

سوالات پژوهش :

– آیا بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .

2 – آیا بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

3 – آیا بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

مقالات و پایان نامه ارشد

 

4 – آیا بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

5 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

6 – آیا بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد .

7 – آیا بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

8 – آیا بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی رابطه معناداری وجود دارد

9 – آیا مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی استفاده می کنند

10 – آیا بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

11 – آیا بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

 

 

فرضیات پژوهش :

1 – بین سن مدیران و سبک مشارکتی آنان رابطه معناداری وجود دارد .

2 – بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

3 – بین وضعیت اقتصادی و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

4 – بین مدرک تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد

5 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریت دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

6 – بین رشته تحصیلی مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد .

7 – بین سن مدیران و سبک مدیریتی دلسوزانه رابطه معناداری وجود دارد

8 – بین سابقه کاری مدیران و سبک مدیریتی تفویضی رابطه معناداری وجود دارد

9 – مدیران مقطع راهنمایی بیشتر از مدیران متوسطه از سبک مدیریت مشارکتی استفاده می کنند .

10 – بین ویژگی های فردی مدیران ( وضعیت تاهل ، وضعیت اقتصادی ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

11 – بین ویژگی های علمی مدیران ( مدرک ، سابقه کاری ) مقطع راهنمایی و متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد .

 

متغیر ها :

تعریف متغیر : متغیر یک مفهوم است كه بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود .ولی می توان حالتهای مختلفی برای آن فرض کرد و تغییرات را از فردی به فرد دیگر یا از شیئی به شی دیگر نشان داد .  ( دلاور ، 1380 ،ص 58 ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود كه از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرك یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 41) .

متغیر مستقل : ویژگی های فردی و علمی مدیران

تعریف متغیر وابسته : به متغیری اطلاق می شود که در اثر اجرا یا حذف یا تغیر متغیر مستقل آشکار ، پنهان یا تغییر می کند ( همان منبع 41)

متغیر وابسته : سبک مدیریت مدیران

تعریف متغیر كنترل : متغیری كه تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

متغیر كنترل : جنسیت

تعریف متغیر تعدیل كننده : به منظور توصیف متغیر مستقل معینی به كار می‌رود و دومین متغیر مستقل است و عاملی است كه توسط پژوهشگر ، انتخاب ، اندازه گیری یا دستكاری می شود . ( همان مبنع ، ص 26 ) .

متغیر تعدیل كننده : مقطع تحصیلی می باشد .

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود كه به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستكاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .

تعریف عملیاتی سبک مدیریت : نمره ای که فرد در آزمون استاندارد سبک مدیریت حسنی بدست می اورد .

تعریف عملیاتی : به تعریفی گفته می شود که از طریق آن فعالیتهای لازم برای اندازه گیری یک متغیر معین مشخص می شود . ( دلاور ، 1380 ،ص 63 )

تعریف مفهومی سبک مدیریت : به روشی گفته می شود که مدیران آموزشی برای رهبری و هدایت زیر دستان خود از آن استفاده می کنند . ( شفیع آبادی ، 1382 ، ص 98 ) .

سبک مدیریت مشارکتی : منظور مدیری است که زیر دستان خود را در تصمیم گیری دخالت داده و تفویض اختیار انجام می دهد توسط پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرار می گیرد .

سبک مدیریت تفویضی : منظور مدیری است که به کارکنان خود اعتماد و اطمینان داد و به آنها اجازه می دهد که به تنهایی وظایف خود را انجام دهند . توسط پرسشنامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...