بیان مسئله:

به طوركلی خلاقیت فرایندی است كه طی زمان ادامه داشته و ابتكار،انعطاف پذیری و تحقق از خصوصیات بارزآن به شمار می آیند ،بسیاری از افراد معتقدند كه خلاقیت در نیاز متولد می شود، همان گونه كه بسیاری از اختراعات بزرگ نه محصول تعریف مشكلی خاص،بلكه برای برآوردن نیاز خاص به وجود می آید.

برای تحلیل كامل خلاقیت باید عوامل محیطی و عوامل شخصیتی رادر نظر گرفت،خلاقیت مستلزم تفكر مستقل و نوآوری است ، و ممكن است به تولید چیزی نو و متفاوت و بی نظیر منجر شود كه ممكن است كلامی یا غیر كلامی و یا واقعی و انتزاعی باشد.

افراد دارای  اختلال شخصیت افسرده،ضد اجتمایی، اسكیزوفرنی ، چون از لحاظ برخورد با جامعه و مردم و همجنین شیوه رفتار و زندگی  كردن خاص آنها دارای تفاوتی آشكار با دیگر افراد هستند ، پس چگونه ممكن است آنها را با خلاقیت ربط داد ، شخصی كه دارار خصلتی است كه با مردم و جامعه به ستیز می پردازد ، و فردی كه نسبت به مردم شک و تردید دارد و حتی ممكن است نسبت به خود بد گمان باشد ،چگونه ممكن است كه خلاقیت دراو مشاهده كرد.

حال با توجه به مطالب بالا این سوال پیش می آید كه  :  آیا بین خلاقیت و ابعاد شخصیتی افسردگی، انحراف اجتمایی،پارانویید، اسكیزو فرنی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

اهمیت وضرورت تحقیق:

امروزه اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد خلاقیت و تفكرخلاقانه برهیچ كس پوشیده نیست،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه كار و كوشش و تفكر یک یا چند انسان با استعداد نیست ،بلكه حاصل جمع مشاركت هزاران و حتی دهها هزار نفرند ،كه در این زمینه خاص فعالیت خاصی را به عمل در می آورند ، خلاقیت زمانی پا به عرصه وجود گذاشت  كه  افراد سطح دانش خود را درباره پدیده های طبیعی و یا خود انسان كافی ندانسته و خود را ناچار به بهره گیری از طیف وسیع و تا فرارسیدن آن برهه از زمان كه دیگر جستجو گری راه های تكمیل فنون باقی نمانده ،امروز یكی از مسا‍‍‍‍‍ئل كه مورد دقت و تو جه نظر بسیاری است ، مطالعه و تفحص پیرامون سازو كارهایی كه امر خلاقیت را به هر نحوی  تحت  تاثیر قرار می دهد ، در واقع باید  این پارامترهای تاثیر گزار به ورطه مطالعه و كنكاش بسیارزیادی سپرده شوند ،تا بتوان تاثیر آنها را در جهت ایجاد خلاقیت به نحو مطلوبی كنترل نمود ،و اگر متخصصان و كسانیكه به عملی با تعالیم یک جامعه اعم از تعلیم كودكان،نوجوانان،میانسالان،پیر و سالخوردگان سرو كار دارند میزان و نحوه تاثیر و مكانیسم تاثیر گزاراین متغیر ها روشن نمی شود ،نمی توان اظهار داشت كه خلاقیت در اعماق جامعه ریشه دوانده است ،از جمله مبادی بسیار با اهمیت و اساسی پیوند های میان خلاقیت  ویژگی ها یا ابعاد شخصیتی است ، شخصیت هر كس نحوه واكنش او به محركهای اطراف می باشد ، و استعداد نیز در واقع به طور اساسی تحت تاثیر ویژگی های هر شخصیت است.

پیرو تفكر مزكور در این كار پژوهشی سعی خواهد شد كه به سوالات اساسی پاسخ داده و این عوامل (افسردگی،اسكیزو فرنی،پارانویید،وانحراف اجتمایی) با خلاقیت باید آن را در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود و باید آنها را در كارهای دیگر قرار داد تا از این رهگذر از تلف شدنوقت و استعداد آنها جلوگیری لازم به عمل آورده شود، بدیهی است این مسئله از ضروریات امروزه است كه نیاز اساسی جامعه ما به خلاقیت بر هیچ كس پوشیده نیست.

 

همه ما مصرف كننده گان افكار و مصنوعاتی هستیم  كه حاصل  فكر خلاق است ، غالباً ما به نحوی سازندگا نی هستیم كه با خلاقیت خود متكی هستیم ، جامعه  همیشه به  افراد خلاق نیاز دارد ، افرادی كه بتواند راه حل های خلاقانه پیدا كند و بتواند با تخیل خود ایده ها و مهارتهاینا مربوط قبلی را با هم تركیب كنند.

اگر بزرگسالان خلاق و با قوه تخیل می خواهیم باید از سالهای اولیه كودكی آن ها را برای این كار برنامه ریزی كنیم  ، خلاقیت و تخیل ریشه در توانایی های انسان در بازی دارد و تمرین هم بر همین توانایی استوار است ، اساسی كه توانایی انسان را برای بازی و خلاقیت حمایت می كنیم ، در غیر این صورت ما می توانیم به نسخه برداری از ایده های قدیمی. (دافی،۲٠۰۰، ص۱۹)

تراورتون معتقد است كه با این نیازها به دنیا آمده ایم كه افكار، عقاید، احساسات دیگران را بفهمیم و به سبب همین  نیازها و نماد های فرهنگی ما  مثل هنرهای  تجسمی و نمایشی پا به عرصه وجود گذاشته است.(تراورتون،به نقل از دافی،۲٠۰۰،ص۱۹)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق:

بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با ابعاد شخصیتی(افسردگی ، انحراف اجتمایی، پارانویایی ، اسكیزوفرنی)در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب در سال تحصیلی۹۰-۹۱.

 

اهداف جزئی:

– بررسی ارتباط بین خلاقیت وافسردگی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بین خلاقیت و انحراف اجتمایی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بین خلاقیت و اسكیزوفرنی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بین خلاقیت،و پارانویا یی در دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.

– بررسی ارتباط بین خلاقیت وسن دانشجویان پسرودختر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.

پایان نامه و مقاله

 

– بررسی ارتباط بین خلاقیت،وجنس دانشجویان دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب

– مقایسه ابعاد شخصیتی موثر در خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نورسرپل ذهاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق:

۱- آیا بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

٣- آیا بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۴- آیا بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۵- آیا بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۶- آیا بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان پسر  دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد؟

۷- آیا بین خلاقیت وانحراف اجتمایی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد؟

۸-آیا بین خلاقیت وانحراف اجتمایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد؟

۹-آیا خلاقیت در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است؟

١۰-آیا افسردگی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است؟

١١- آیا انحراف اجتمایی در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است ؟

١۲-آیا پارانویایی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است ؟

 

 

 

 

 

 

 

فرضیات:

۱- بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

۲- بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجوددارد.

٣-بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان  دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

۴- بین خلاقیت واسكیزو فرنی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود دارد.

۵-بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود  دارد.

۶-بین خلاقیت وپارانویایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب رابطه وجود  دارد.

۷-بین خلاقیت  وانحراف اجتمایی  دانشجویان  دختر دانشگاه  پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد.

۸-بین خلاقیت  وانحراف اجتمایی  دانشجویان پسر دانشگاه  پیام نور سرپل ذهاب رابطه  وجود دارد.

۹-میزان خلاقیت در دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است.

١۰ – میزان افسردگی دانشجویان دختر بیشتر ازدانشجویان پسر است .

١١ – میزان انحراف اجتمایی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است .

١۲- میزان پارانویایی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...