پژوهشها وتحقیقات انجام شده درمورد ارتباط خلاقیت باسن،جنس، تحصیلات همه نشان دهنده این است که خلاقیت در جوامع امروزی امری انکار ناپذیر است.

حال با این سؤال روبه رو می شویم که آیا بین خلاقیت وابعاد شخصیت ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

یا اگرارتباطی وجود دارد این ارتباط برچه میزان است؟متغیرهایی که دراین کار پژوهشی مورد مطالعه قرار می گیرند پنج بُعد شخصیت یعنی افسردگی، پارانویا ،هیتری،اسکیزوفرنی،انحراف اجتماعی هستند که دراین کار پژوهشی تلاش برای این است که حتی الامکان به این سؤال پاسخ داده شود.

 

 

اهمیت و ضرورت پژهش:

امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیت و تفکر خلاقانه بر هیچ کس پوشیده نیست ،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه کار و کوشش و تفکر یک یا چند انسان با استعداد نیستند بلکه حاصل جمع مشارکت هزاران و حتی دهها نفرند که در این زمینه ی خاص فعالیت خاصی به عمل می آورند.

میل به خلاق بودن در تمام طول تاریخ ودر تمام جوامع بشری به چشم می خورد، خلق اسطوره ها در گروهای مذهبی و فرهنگی نمایانگر این میل است براساس سنتهای اسلامی،مسیحی، کلیمی خدا زن ومرد را از خاک آفریده،اسطوره ها نمایانگر میل به خلق کردن،لذت بردن از آفرینش ومیل به تصاحب مخلوق است این عواطف در تجربه ما از خلاقیت نمایان است .

ممکن است این تجربه یافتن راه حل هایی برای مشکل باشد .از نقاشیهای ماقبل تاریخ در غارها در می یابیم که انسانها از زمان های اولیه با بهره گرفتن از موادی که در دست داشتند نشانه هایی از خود برجا می گذاشته اند که خود نمونه ای از کارهای خلاقانه است (رافی،2001،ص19) .

تروارتون معتقد است که ما بااین نیاز به دنیا آمده ایم که عقاید،افکار، واحساسات دیگران را بفهمیم وبه سبب همین نیازها نمادهای فرهنگی مثل هنرهای تجسمی ونمایشی پا به عرصه وجود گذاشته است (تروارتون 1995،به نقل از رافی،2001،ص19) .

همۀ ما مصرف کنندگان افکار ومصنوعاتی هستیم که حاصل فکر خلاق است .غالبا ما به نحوی سازندگانی هستیم که به خلاقیت خود متکی ایم . جامعه همیشه به افراد خلاق نیاز دارد افرادی که بتوانند  راه حل های خلاقانه پیدا کنند وبتوانند با تخیل خود ایده ها ومهارتهای نامربوط قبلی رابا هم ترکیب کنند .

جهانی که در آن زندگی می کنیم به سرعت در حال تغییراست وسرعت این تغییر هرگز به این تندی نبوده است اگر بزرگسالانی خلاق می خواهیم باید از سالهای اولیه زندگی آنها برای این کار برنامه ریزی کنیم .خلاقیت وتخیل ریشه درتوانایی های انسان دارد وتمدن برهمین توانایی استواراست ،اساسی که توانایی انسان را برای بازی و خلاقیت حمایت می کنیم،در غیر اینصورت ما می توانیم و نسخه برداری از ایده ها قدیمی(همان منبع،ص 20).

پیرو تفکرات مذکور در این کار پژوهش سعی خواهد شد که به سؤالاتی در این خصوص پاسخ داده

شود که آیا خلاقیت با پنج بُعد شخصیتی ، افسردگی، پارانویا ،هیستری،اسکیزوفرنی،انحراف اجتماعی ارتباط دارد یا خیر؟

در صورت ارتباط این عوامل(ابعاد یاد شده در بالا)با خلاقیت باید آنرا در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود وباید آنها را در کارهایی گمارد تا از این رهگذر از تلف شدن وقت واستعداد آنها جلوگیری لازم بعمل آید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش:

بیان هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است،زیرااین قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق ،چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولادرجستجوی چه چیزی است بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،1380،ص25).

هدف کلی پژوهش:

بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعدهای شخصیتی (افسردگی،هیستری،اسکیزوفرنی،پارانویا،وانحراف اجتماعی)در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب درسال تحصیلی 89-90 می باشد.

اهداف جزئی پژوهش:

 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و هیستری دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط خلاقیت در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بعدهای شخصیتی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .

 

فرضیه های پژوهش:

 1. بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 2. بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 3. بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 4. بین خلاقیت و هیستری دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 5. بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 6. بین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.
 7. پایان نامه و مقاله

 8.  

 9. بین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.

سؤالات پژوهش:

 1. آیابین خلاقیت و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 2. آیابین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 3. آیابین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 4. آیابین خلاقیت و هیستری دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 5. آیابین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 6. آیابین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟
 7. آیابین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟

 

 

 

متغیر ها:

متغیر :عبارت است از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد ولی می توان حالتهای مختلف برای آن فرض کرد و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،1380،ص 58).

متغیر مستقل:

متغیری است که اندازه ،درجه و شدت آن به خودش وابسته است و تغییرات آن بستگی به تغییرات چیزهای دیگر ندارد و یا خود ذاتا مستقل است یا ما آن را مستقل فرض می کنیم(دلاور،1383،ص 14)

.  در این پژوهش متغیر مستقل خلاقیت است.

متغیر وابسته:

متغیری است که تغییرات به طبع از تغییرات متغیر دیگری صورت می گیرد و یا ذاتا خود مستقل نیست(همان منبع،ص15). در این پژوهش متغیر وابسته بعدهای شخصیتی است.

متغیر کنترل:

همان متغیری است که فقط یکی از سطوح آن در تحقیق ثابت نگه داشته می شود(همان منبع،ص15)

. در این پژوهش متغیرکنترل دانشجویان است

متغیر تعدیل کننده:

متغیر تعدیل کننده یا مستقل شماره2 عاملی است که توسط پژوهشگر ،انتخاب ، اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می شود یا خیر(همان منبع،ص16)..دراین تحقیق ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد

 

متغیر مداخله گر:

متغیری است که بر کار تحقیق اثر می گذارد ومحقق را در بررسی های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل مشاهده واندازه گیری نیست(همان منبع،ص16)..در این پژهش متغیر مداخله گر”هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی” آنان می باشد

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1- خلاقیت :

خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،1380،ص80)..

تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .

ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.

ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.

2- شخصیت:

منظور از شخصیت در این پژوهش همان نابهنجاری های شخصیتی از جماه افسردگی،اسکیزوفرنی،پارانوئیا،هیستری،وانحراف اجتماعی است.

3-فرد افسرده:

تعریف مفهومی:  فردی که مأیوس،بدبین،خود خوار شمار که احساس بی کفایتی می کند(بوچر،1989،ص153) .

افسردگی به عنوان یکی از اختلالات خُلقی طبقه بندی می شود،افسردگی علائم مختلفی دارد که     می توانند تحت چهار عنوان مهم طبقه بندی شوند:هیجانی ،شناختی،انگیزشی وجسمی. احساس غمگینی وبدبختی از علائم هیجانی، دو وجود افکاری شامل عزت نفس پایین وحی از ناامیدی یا درماندگی از علائم شناختی، افسردگی سستی وکندی روانی- حرکتی از علائم انگیزشی،علائمی مثل آشفتگی خواب،از دست دادن اشتها،مشکلات جنسی،ضعف عضلانی وانواع مختلفی از دردها،علائم جسمی آن هستند (جوانمرد،1386،ص200) .

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد.

4- فرد اسکیزوفرنی:

تعریف مفهومی: اسکیزوفرنی یکی از رایج ترین اشکال بیماری روانی است .یک درصد جمعیت به این اختلال مبتلا هستند وشاید 2الی3 درصد جمعیت نشانه های مرزی برای این اختلال نشان می دهند. یکی از رایج ترین ویژگیهای اسکیزوفرنی وجود هذیان ها ی عجیب وغریب است،مثلا ممکن است فرد این هذیان را داشته باشد که توسط دیگران کنترل می شود.هذیان ها ممکن است به وسیله توهمات حمایت شوند مثلا ممکن است صداهایی به آنها بگوید که چه کاری انجام دهند(همان منبع،ص205) .

اسکیزوفرنی از ناتوان کننده ترین اختلالها است این اختلال یک سندرم بالینی است .که بهترین تطابق رابا مفاهیم عمومی دیوانگی وجنون دارد . این اختلالها معمولا شکل توهم وهذیان برخود می گیرند وشیوع اختلال در مردها زودتر از زنان است (سیدمحمدی،1379،ص65) .

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد.

 

5- فرد پارانویایی:

تعریف مفهومی: دراین نوع فرد تمایل دارد که حرکات دیگران راسوء تعبیر کند ومظنون وکینه توزاست .حالتی است که شخص در آن با اهمیت فوق العاده وخارج از اندازه ای که به سلامت جانی ومالی خود می دهد،خود را شکنجه می دهد .این گونه افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی،طبیعی،یا ماوراءطبیعی خودشان،دارایی وافراد خانواده شان را تهدید می کنند وهمه در فکر توطئه چنینی برضد آنها هستند .

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد کرد

6- فرد هیستریایی:

تعریف مفهومی: فردی که شکایتهای جانی دارد که بعید است ناشی ازمشکلات بدنی باشد سمج ونمایشی هستند (بوچر،1989،ص50) .منظور از هیستری،حالتی در فرد است که اضطراب را به نشانه های بیماری تبدیل می کند که آن نشانه ها بعداً کم وبیش از بقیه شخصیت فرد هیستریک منتقل می شوند(شکرکن ،1375،ص397).

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که فرد در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.

7- انحراف اجتماعی (جامعه ستیز):

تعریف مفهومی: انحراف اجتماعی همان جامعه ستیز است اساساً اجتماعی نشده وقادر به وفادار ماندن به افراد،ارزش ها ومیثاق های اجتماعی نیستند.        تعریف عملیاتی:

در این پژوهش منظور نمره ای است که شخص در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...